1-  گرده­ افشانی و گیاهان شهدزا و گرده زا

-   نقش زنبورعسل در گرده افشانی و افزایش محصولات زراعی، باغی، احیاء مراتع و حفظ محیط زیست

-   شناسایی گیاهان مورد استفاده زنبورعسل در مناطق مختلف کشور

2-     مطالعات اقتصادی،اجتماعی زنبورعسل و آینده پژوهی

-         تحقیقات اقتصادی اجتماعی و بازاریابی

-         آینده پژوهی زنبورعسل

-         زنبورداری و توسعه شهری و روستایی

-         ظرفیتها، چالشها و خلاءهای قانونی در صنعت زنبورداری

-         نقش تشکلهاو انجمنهای تخصصی در توسعه صنعت زنبورداری

-         کار آفرینی در زنبورداری

-          زنبورعسل در ادیان و ادبیات

3-  بیولوژی زنبورعسل

-      ژنتیک و اصلاح نژاد زنبورعسل

-      پرورش و تغذیه زنبورعسل

-      تأثیر تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و گردوغبار روی بیولوژی زنبورعسل و تولیدات آن

-      زیست شناسی و رفتار شناسی زنبورعسل

-      مطالعات فیزیولوژیک زنبورعسل

4-     بهداشت و بیماریهای زنبورعسل

-   آفات و پارازیت­های زنبورعسل

-   بیماریهای باکتریایی، انگلی و ویروسی زنبورعسل

-   بیماریهای غیرعفونی و مسمومیتها در زنبورعسل

5-  تولیدات و فرآورده های زنبورعسل

-   تولید، فرآوری و بسته بندی و بازار یابی محصولات زنبورداری

-   استانداردسازی و کنترل کیفی تولیدات و فرآورده­های زنبورعسل

-   تولید محصولات سالم و ارگانیک در صنعت زنبورداری

-   ویژگی های مولکولی عسل و سایرتولیدات صنعت زنبورداری)فرآورده ها)

6 زنبوردرمانی

-   کاربرد تولیدات و فرآورده­های زنبورعسل در تغذیه، بهداشت، درمان بیماری­های انسانی، صنعت و ...

7- وسایل و تجهیزات صنعت زنبورداری

-      نوآوری در تولید وسایل و تجهیزات

استانداردسازی و کنترل کیفی تجهیزات و وسایل زنبورعس