ثبت نام در کنگره: اطلاعیه ثبت نام در کنگره را از لینک http://apisociety.org/#/news/detail/11535 دانلود نموده و پس از تکمیل به همراه رسید پرداخت به دبیرخانه کنگره ارسال نمایید.

تذکر: ثبت نام در سامانه به منزله ثبت نام در کنگره نمی باشد.

شماره کارت جهت پرداخت هزینه ثبت نام: 6037707000093645(بانک کشاورزی به نام علوم و فنون زنبورعسل)

 ارتباط با دبیرخانه کنگره :

026-34256003

Apisociety1384@gmail.com