حمایت کنندگان اصلی
صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور (حامی الماس)
صندوق حمایت از توسعه صنعت زنبورداری کشور
اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین (حامی طلایی)
اتحادیه سراسری زنبورداران ایران زمین
شرکت هفت گوهر (حامی طلایی)
شرکت هفت گوهر
سازمان یونیدو (حامی طلایی)
سازمان یونیدو
وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی (حامی طلایی)
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی