تلفن تماس:02634256003

تلفکس: 026334256194

کدپستی: 3146618361

آدرس: کرج-خیابان شهید بهشتی- بعد از سه راه رجایی شهر- روبروی دهقان ویلای اول- موسسه تحقیقات علوم دامی کشور- بخش تحقیقات زنبورعسل

gmail:Apisociety1384@gmail.com

Refresh Code